Turtle

Klasa Turtle (żółw) udostępnia znane z języka LOGO metody pozwalające na rysowanie linii poprzez wydawanie poleceń sterujących zachowaniem wirtualnego żółwia w oknie graficznym.

Properties

Speed

Turtle.Speed

Określa jak szybko ma przemieszczać się żółw. Szybkość żółwia można określić liczbami od 1 do 10. 10 oznacza, że żółw przesuwa się i obraca natychmiast.

Angle

Turtle.Angle

Pozwala na odczyt lub ustawienie bieżącego kąta (azymutu) żółwia. Ustawienie kątu obraca żółwia natychmiast.

X

Turtle.X

Pozwala na oddczyt lub ustawienie bieżącej współrzędnej x (odciętej) położenia żółwia. Ustawienie tej współrzędnej przesuwa żółwia natychmiast.

Y

Turtle.Y

Pozwala na oddczyt lub ustawienie bieżącej współrzędnej y (rzędnej) położenia żółwia. Ustawienie tej współrzędnej przesuwa żółwia natychmiast.

Operations

Show

Turtle.Show()

Pokazuje żółwia i umożliwia wydawanie mu poleceń.

Returns

Nothing

Hide

Turtle.Hide()

Ukrywa żółwia i uniemożliwia wydawanie mu poleceń.

Returns

Nothing

PenDown

Turtle.PenDown()

Opuszcza pisak żółwia, dzięki czemu jego ruch na ekranie pozostawia ślad.

Returns

Nothing

PenUp

Turtle.PenUp()

Podnosi pisak żółwia, dzięki czemu porusza się on na ekranie bez pozostawiania śladu.

Returns

Nothing

Move

Turtle.Move(distance)

Przesuwa żółwia o zadany dystans. Jeżeli pisak jest opuszczony - przemieszczając się, żółw narysuje linię.

distance

Dystans (odległość) o jaką ma przesunąć się żółw.

Returns

Nothing

MoveTo

Turtle.MoveTo(x, y)

Obraca i przesuwa żółwia do zadanego punktu. Jeżeli pisak jest opuszczony - przemieszczając się, żółw narysuje linię.

x

Wspórzędna x (odcięta) zadanego punktu.

y

Wspórzędna y (rzędna) zadanego punktu.

Returns

Nothing

Turn

Turtle.Turn(angle)

Obraca żółwia o zadany kąt. Kąt podawany jest w stopniach i może mieć wartości dodatnie i ujemne. Dodatni kąt obraca żółwia w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), ujemny - w lewo.

angle

Kąt o jaki ma obrócić się żółw (w stopniach).

Returns

Nothing

TurnRight

Turtle.TurnRight()

Obraca żółwia o 90 stopni w prawo.

Returns

Nothing

TurnLeft

Turtle.TurnLeft()

Obraca żółwia o 90 stopni w lewo.

Returns

Nothing