Shapes

Klasa Shapes (kształty) umożliwia dodawanie, przesuwanie i obracanie kształtów w oknie graficznym.

Operations

AddRectangle

Shapes.AddRectangle(width, height)

Dodaje prostokąt o zadanej szerokości i wysokości.

width

Szerokość prostokąta (długość podstawy).

height

Wysokość prostokąta.

Returns

Obiekt prostokąt, który został dodany do okna graficznego.

AddEllipse

Shapes.AddEllipse(width, height)

Dodaje elipsę o zadanej szerokości i wysokości.

width

Szerokość elipsy (długość osi poziomiej).

height

Wysokość elipsy (długość osi pionowej).

Returns

Obiekt elipsa, który został dodany do okna graficznego.

AddTriangle

Shapes.AddTriangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3)

Dodaje trójkąt o wierzchołkach leżących we wskazanych punktach.

x1

Współrzędna x (odcięta) pierwszego wierzchołka trójkąta.

y1

Współrzędna y (rzędna) pierwszego wierzchołka trójkąta.

x2

Współrzędna x (odcięta) drugiego wierzchołka trójkąta.

y2

Współrzędna y (rzędna) drugiego wierzchołka trójkąta.

x3

Współrzędna x (odcięta) trzeciego wierzchołka trójkąta.

y3

Współrzędna y (rzędna) trzeciego wierzchołka trójkąta.

Returns

Obiekt trójkąt, który został dodany do okna graficznego.

AddLine

Shapes.AddLine(x1, y1, x2, y2)

Dodaje odcinek pomiędzy wskazanymi punktami.

x1

Współrzędna x (odcięta) pierwszego końca odcinka.

y1

Współrzędna y (rzędna) pierwszego końca odcinka.

x2

Współrzędna x (odcięta) drugiego końca odcinka.

y2

Współrzędna y (rzędna) drugiego końca odcinka.

Returns

Odcinek, który został dodany do okna graficznego.

AddImage

Shapes.AddImage(imageName)

Dodaje obrazek, który może być przesuwany, animowany i obracany.

imageName

Ścieżka do zawartości obrazka. Może to być zarówno ścieżka lokalna (na przykład c:\obrazy\foto1.jpg) jak i plik w sieci Web (na przykład http://www.mojserwer.pl/obraz01.jpg)

Returns

Obrazek, który został dodany do okna graficznego.

AddText

Shapes.AddText(text)

Dodaje zadany tekst jako figurę, które może być później przesuwana, animowana i obracana.

text

Tekst do dodania.

Returns

Kształt (obraz) zawierający tekst, który został dodany do okna graficznego.

SetText

Shapes.SetText(shapeName, text)

Zmienia tekst w istniejącym już kształcie utworzonym z tekstu.

shapeName

Nazwa kształtu utworzonego z tekstu.

text

Nowa zawartość tekstu.

Returns

Nothing

Remove

Shapes.Remove(shapeName)

Usuwa obiekt (kształt) z okna graficznego.

shapeName

Nazwa obiektu do usunięcia.

Returns

Nothing

Move

Shapes.Move(shapeName, x, y)

Przenosi obiekt (kształt) w nowe miejsce.

shapeName

Nazwa obiektu do przesunięcia.

x

Współrzędna x (odcięta) nowego miejsca.

y

Współrzędna y (rzędna) nowego miejsca.

Returns

Nothing

Rotate

Shapes.Rotate(shapeName, angle)

Obraca obiekt (kształt) o zadany kąt.

shapeName

Nazwa obiektu do obrócenia.

angle

Kąt (w stopniach) o jaki należy obrócić obiekt w stosunku do jego pierwotnej pozycji.

Returns

Nothing

Zoom

Shapes.Zoom(shapeName, scaleX, scaleY)

Rysuje obiekt (kształt) odpowiednio go skalując w poziomie i w pionie. Dopuszczalna skala mieści się pomiędzy 0.1 a 20.

shapeName

Nazwa obiektu do skalowania.

scaleX

Powiększenie w poziomie.

scaleY

Powiększenie w pionie.

Returns

Nothing

Animate

Shapes.Animate(shapeName, x, y, duration)

Płynnie przesuwa obiekt (kształt) w nowe miejsce.

shapeName

Nazwa obiektu do przesunięcia.

x

Współrzędna x (odcięta) nowego miejsca.

y

Współrzędna y (rzędna) nowego miejsca.

duration

Czas w milisekundach w jakim ma nastąpić przesunięcie. 1 sekunda = 1000 milisekund.

Returns

Nothing

GetLeft

Shapes.GetLeft(shapeName)

Podaje współrzędną x (odciętą) lewej krawędzi wskazanego obiektu (kształtu).

shapeName

Nazwa obiektu do sprawdzenia.

Returns

Współrzędna x (odcięta) lewej krawędzi obiektu.

GetTop

Shapes.GetTop(shapeName)

Podaje współrzędną y (rzędną) górnej krawędzi wskazanego obiektu (kształtu).

shapeName

Nazwa obiektu do sprawdzenia.

Returns

Współrzędna y (rzędna) górnej krawędzi obiektu.

GetOpacity

Shapes.GetOpacity(shapeName)

Podaje stopień przeźroczystości obiektu.

shapeName

Nazwa obiektu, którego przeźroczystość ma zostać sprawdzona.

Returns

Stopień przeźroczystości w procentach. 0 oznacza obiekt całkowicie przeźroczysty a 100 - całkowicie nieprzeźroczysty.

SetOpacity

Shapes.SetOpacity(shapeName, level)

Ustawia stopień przeźroczystości obiektu.

shapeName

Nazwa obiektu, którego przeźroczystość ma zostać ustawiona.

level

Stopień przeźroczystości w procentach. 0 oznacza obiekt całkowicie przeźroczysty a 100 - całkowicie nieprzeźroczysty.

Returns

Nothing

HideShape

Shapes.HideShape(shapeName)

Ukrywa dodany wcześniej obiekt (kształt).

shapeName

Nazwa obiektu do ukrycia.

Returns

Nothing

ShowShape

Shapes.ShowShape(shapeName)

Pokazuje na ekranie ukryty wcześniej obiekt (kształt).

shapeName

Nazwa obiektu do pokazania.

Returns

Nothing