Program

Klasa Program umożliwia sterowanie wykonaniem programu.

Properties

ArgumentCount (This property is read-only.)

Program.ArgumentCount

Podaje ilość parametrów podanych podczas uruchomienia aplikacji (na przykład z wiersza poleceń).

Directory (This property is read-only.)

Program.Directory

Podaje folder, w którym wykonywany jest program.

Operations

Delay

Program.Delay(milliSeconds)

Wstrzymuje wykonanie programu na podany w milisekundach okres czasu.

milliSeconds

Ilość czasu w milisekundach. 1 s = 1000 ms.

Returns

Nothing

End

Program.End()

Kończy działanie programu.

Returns

Nothing

GetArgument

Program.GetArgument(index)

Podaje parametr o zadanym numerze.

index

Numer parametru.

Returns

Parametr o zadanym numerze.