Math

Klasa Math (matematyka) udostępnia wiele użytecznych metod związanych z operacjami matematycznymi.

Properties

Pi (This property is read-only.)

Math.Pi

Wartość liczby Pi.

Operations

Abs

Math.Abs(number)

Oblicza wartość bezwzględną podanej liczby. Na przykład, dla -32.233 obliczy 32.233.

number

Liczba, dla której należy obliczyć wartość bezwzględną.

Returns

Wartość bezwzględna podanej liczby.

Ceiling

Math.Ceiling(number)

Oblicza najmniejszą wartość liczby całkowitej większej lub równej od podanej liczby. Na przykład, dla 32.233 obliczy 33.

number

Liczba, dla której należy obliczyć większą lub równą liczbę całkowitą.

Returns

Większa lub równa liczba całkowita.

Floor

Math.Floor(number)

Oblicza największą wartość liczby całkowitej mniejszej lub równej od podanej liczby. Na przykład, dla 32.233 obliczy 32.

number

Liczba, dla której należy obliczyć mniejszą lub równą liczbę całkowitą.

Returns

Mniejsza lub równa liczba całkowita.

NaturalLog

Math.NaturalLog(number)

Oblicza logarytm naturalny dla podanej liczby.

number

Liczba, dla której należy obliczyć logarytm naturalny.

Returns

Logarytm naturalny podanej liczby.

Log

Math.Log(number)

Oblicza logarytm dziesiętny dla podanej liczby.

number

Liczba, dla której należy obliczyć logarytm dziesiętny.

Returns

Logarytm dziesiętny podanej liczby.

Cos

Math.Cos(angle)

Oblicza cosinus dla kąta podanego w radianach.

angle

Kąt (w radianach), dla którego należy obliczyć cosinus.

Returns

Cosinus podanego kąta.

Sin

Math.Sin(angle)

Oblicza sinus dla kąta podanego w radianach.

angle

Kąt (w radianach), dla którego należy obliczyć sinus.

Returns

Sinus podanego kąta.

Tan

Math.Tan(angle)

Oblicza tagens dla kąta podanego w radianach.

angle

Kąt (w radianach), dla którego należy obliczyć tangens.

Returns

Tangens podanego kąta.

ArcSin

Math.ArcSin(sinValue)

Oblicza kąt w radianach, dla którego sinus ma zadaną wartość.

sinValue

Znana wartość funkcji sinus.

Returns

Kąt (w radianach) dla którego sinus ma zadaną wartość.

ArcCos

Math.ArcCos(cosValue)

Oblicza kąt w radianach, dla którego cosinus ma zadaną wartość.

cosValue

Znana wartość funkcji cosinus.

Returns

Kąt (w radianach) dla którego cosinus ma zadaną wartość.

ArcTan

Math.ArcTan(tanValue)

Oblicza kąt w radianach, dla którego tangens ma zadaną wartość.

tanValue

Znana wartość funkcji tangens.

Returns

Kąt (w radianach) dla którego tangens ma zadaną wartość.

GetDegrees

Math.GetDegrees(angle)

Przelicza radiany na stopnie.

angle

Kąt w radianach.

Returns

Obliczony kąt w stopniach.

GetRadians

Math.GetRadians(angle)

Przelicza stopnie na radiany.

angle

Kąt w stopniach.

Returns

Obliczony kąt w radianach.

SquareRoot

Math.SquareRoot(number)

Oblicza pierwiastek kwadratowy z podanej liczby.

number

Liczba, z której należy obliczyć pierwiastek kwadratowy.

Returns

Pierwiastek kwadratowy z podanej liczby.

Power

Math.Power(baseNumber, exponent)

Podnosi daną liczbę (podstawę) do wskazanej potęgi (wykładnika).

baseNumber

Podstawa potęgi.

exponent

Wykładnik potęgi.

Returns

Podstawa podniesiona do potęgi podanej jako wykładnik.

Round

Math.Round(number)

Zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej. Na przykład, 32.233 zostanie zaokrąglone do 32.0 a 32.566 zostanie zaokrąglone do 33.

number

Liczba, którą należy zaokrąglić.

Returns

Zaokrąglenie podanej liczby.

Max

Math.Max(number1, number2)

Porównuje dwie liczby i zwraca większą z nich.

number1

Pierwsza liczba do porównania.

number2

Druga liczba do porównania.

Returns

Większa z dwóch podanych liczb.

Min

Math.Min(number1, number2)

Porównuje dwie liczby i zwraca mniejszą z nich.

number1

Pierwsza liczba do porównania.

number2

Druga liczba do porównania.

Returns

Mniejsza z dwóch podanych liczb.

Remainder

Math.Remainder(dividend, divisor)

Oblicza resztę z dzielenia dwóch liczb.

dividend

Dzielna (liczba, którą należy podzielić).

divisor

Dzielnik (liczba przez którą należy podzielić).

Returns

Reszta z dzielenia dzielnej przez dzielnik.

GetRandomNumber

Math.GetRandomNumber(maxNumber)

Zwraca liczbę pseudolosową z przedziału od 1 do maxNumber włącznie.

maxNumber

Maksymalna wartość dla obliczanej liczby pseudolosowej.

Returns

Liczba pseudolosowa pomiędzy 1 a maxNumber włącznie.