GraphicsWindow

Klasa GraphicsWindow (okno graficzne) umożliwia wprowadzanie i wyświetlanie danych w oknie graficznym. Przykładowo, dzięki tej klasie można narysować i wypełnić okręgi i prostokąty.

Properties

BackgroundColor

GraphicsWindow.BackgroundColor

Pozwala na odczyt lub ustawienie koloru tła okna graficznego.

BrushColor

GraphicsWindow.BrushColor

Pozwala na odczyt lub ustawienie aktualnego koloru pędzla. Pędzel o zadanym kolorze używany jest do wypełniania rysowanych na ekranie figur.

CanResize

GraphicsWindow.CanResize

Określa, czy użytkownik może zmieniać rozmiary okna graficznego.

PenWidth

GraphicsWindow.PenWidth

Pozwala na odczyt lub ustawienie grubości pisaka. Pisak o zadanej grubości używany jest podczas rysowania na ekranie figur.

PenColor

GraphicsWindow.PenColor

Pozwala na odczyt lub ustawienie koloru pisaka. Pisak o zadanym kolorze używany jest podczas rysowania na ekranie figur.

FontName

GraphicsWindow.FontName

Pozwala na odczyt lub ustawienie nazwy czcionki używanej podczas wyświetlania tekstu na ekranie graficznym.

FontSize

GraphicsWindow.FontSize

Pozwala na odczyt lub ustawienie rozmiaru czcionki używanej podczas wyświetlania tekstu na ekranie graficznym.

FontBold

GraphicsWindow.FontBold

Pozwala na odczyt lub ustawienie pogrubienia dla czcionki używanej podczas wyświetlania tekstu na ekranie graficznym.

FontItalic

GraphicsWindow.FontItalic

Pozwala na odczyt lub ustawienie pochylenia dla czcionki używanej podczas wyświetlania tekstu na ekranie graficznym.

Title

GraphicsWindow.Title

Pozwala na odczyt lub ustawienie tytułu okna graficznego.

Height

GraphicsWindow.Height

Pozwala na odczyt lub ustawienie wysokości okna graficznego.

Width

GraphicsWindow.Width

Pozwala na odczyt lub ustawienie szerokości okna graficznego.

Left

GraphicsWindow.Left

Pozwala na odczyt lub ustawienie współrzędnej x (odciętej) lewej krawędzi okna graficznego.

Top

GraphicsWindow.Top

Pozwala na odczyt lub ustawienie współrzędnej y (rzędnej) górnej krawędzi okna graficznego.

LastKey (This property is read-only.)

GraphicsWindow.LastKey

Podaje ostatnio naciśnięty klawisz.

LastText (This property is read-only.)

GraphicsWindow.LastText

Podaje ostatnio wprowadzony tekst.

MouseX (This property is read-only.)

GraphicsWindow.MouseX

Podaje współrzędną x (odciętą) kursora myszy liczoną względem okna graficznego.

MouseY (This property is read-only.)

GraphicsWindow.MouseY

Podaje współrzędną y (rzędną) kursora myszy liczoną względem okna graficznego.

Events

KeyDown

GraphicsWindow.KeyDown

Zgłasza zdarzenie gdy na klawiaturze zostanie naciśnięty dowolny klawisz.

KeyUp

GraphicsWindow.KeyUp

Zgłasza zdarzenie gdy na klawiaturze zostanie puszczony dowolny klawisz.

MouseDown

GraphicsWindow.MouseDown

Zgłasza zdarzenie gdy zostanie naciśnięty dowolny przycisk myszy.

MouseUp

GraphicsWindow.MouseUp

Zgłasza zdarzenie gdy zostanie puszczony dowolny przycisk myszy.

MouseMove

GraphicsWindow.MouseMove

Zgłasza zdarzenie gdy mysz zostanie przesunięta nad oknem graficznym.

TextInput

GraphicsWindow.TextInput

Zgłasza zdarzenie gdy w oknie graficznym zostanie wpisany tekst.

Operations

Show

GraphicsWindow.Show()

Wyświetla okno graficzne i umożliwia wydawanie poleceń z nim związanych.

Returns

Nothing

Hide

GraphicsWindow.Hide()

Ukrywa okno graficzne i uniemożliwia wydawanie poleceń z nim związanych.

Returns

Nothing

DrawRectangle

GraphicsWindow.DrawRectangle(x, y, width, height)

Rysuje prostokąt przy użyciu aktualnie wybranego pisaka.

x

Współrzędna x (odcięta) lewego boku prostokąta.

y

Współrzędna y (rzędna) górnej krawędzi prostokąta.

width

Szerokość (długość podstawy) prostokąta.

height

Wysokość prostokąta.

Returns

Nothing

FillRectangle

GraphicsWindow.FillRectangle(x, y, width, height)

Rysuje prosotkąt i wypełnia go przy pomocy aktualnie wybranego pędzla.

x

Współrzędna x (odcięta) lewego boku prostokąta.

y

Współrzędna y (rzędna) górnej krawędzi prostokąta.

width

Szerokość (długość podstawy) prostokąta.

height

Wysokość prostokąta.

Returns

Nothing

DrawEllipse

GraphicsWindow.DrawEllipse(x, y, width, height)

Rysuje elipsę przy użyciu aktualnie wybranego pisaka.

x

Współrzędna x (odcięta) lewego brzegu elipsy.

y

Współrzędna y (rzędna) górnego brzegu elipsy.

width

Szerokość (długość osi poziomej) elipsy.

height

Wysokość (długość osi pionowej) elipsy.

Returns

Nothing

FillEllipse

GraphicsWindow.FillEllipse(x, y, width, height)

Rysuje elipsę i wypełnia ją przy pomocy aktualnie wybranego pędzla.

x

Współrzędna x (odcięta) lewego brzegu elipsy.

y

Współrzędna y (rzędna) górnego brzegu elipsy.

width

Szerokość (długość osi poziomej) elipsy.

height

Wysokość (długość osi pionowej) elipsy.

Returns

Nothing

DrawTriangle

GraphicsWindow.DrawTriangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3)

Rysuje trójkąt przy użyciu aktualnie wybranego pisaka.

x1

Współrzędna x (odcięta) pierwszego wierzchołka trójkąta.

y1

Współrzędna y (rzędna) pierwszego wierzchołka trójkąta.

x2

Współrzędna x (odcięta) drugiego wierzchołka trójkąta.

y2

Współrzędna y (rzędna) drugiego wierzchołka trójkąta.

x3

Współrzędna x (odcięta) trzeciego wierzchołka trójkąta.

y3

Współrzędna y (rzędna) trzeciego wierzchołka trójkąta.

Returns

Nothing

FillTriangle

GraphicsWindow.FillTriangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3)

Rysuje trójkąt i wypełnia go przy pomocy aktualnie wybranego pędzla.

x1

Współrzędna x (odcięta) pierwszego wierzchołka trójkąta.

y1

Współrzędna y (rzędna) pierwszego wierzchołka trójkąta.

x2

Współrzędna x (odcięta) drugiego wierzchołka trójkąta.

y2

Współrzędna y (rzędna) drugiego wierzchołka trójkąta.

x3

Współrzędna x (odcięta) trzeciego wierzchołka trójkąta.

y3

Współrzędna y (rzędna) trzeciego wierzchołka trójkąta.

Returns

Nothing

DrawLine

GraphicsWindow.DrawLine(x1, y1, x2, y2)

Rysuje odcinek między dwoma punktami przy pomocy aktualnie wybranego pisaka.

x1

Współrzędna x (odcięta) pierwszego końca odcinka.

y1

Współrzędna y (rzędna) pierwszego końca odcinka.

x2

Współrzędna x (odcięta) drugiego końca odcinka.

y2

Współrzędna y (rzędna) drugiego końca odcinka.

Returns

Nothing

DrawText

GraphicsWindow.DrawText(x, y, text)

Umieszcza we wskazanej pozycji linię tekstu.

x

Współrzędna x (odcięta) punktu, od którego zacznie się linia tekstu.

y

Współrzędna y (rzędna) punktu, od którego zacznie się linia tekstu.

text

Tekst do umieszczenia na ekranie.

Returns

Nothing

DrawBoundText

GraphicsWindow.DrawBoundText(x, y, width, text)

Umieszcza we wskazanej pozycji linię tekstu, zawijając ją, jeżeli jest zbyt długa.

x

Współrzędna x (odcięta) punktu, od którego zacznie się linia tekstu.

y

Współrzędna y (rzędna) punktu, od którego zacznie się linia tekstu.

width

Maksymalna dopuszczalna szerokość linii na ekranie. Jeżeli linia przekracza tą szerokość, to zostanie zawinięta.

text

Tekst do umieszczenia na ekranie.

Returns

Nothing

DrawResizedImage

GraphicsWindow.DrawResizedImage(imageName, x, y, width, height)

Rysuje we wskazanym miejscu ekranu obraz pobrany z dysku lub sieci Web. Obraz zostanie wyskalowany (pomniejszony lub powiększony) do zadanego rozmiaru.

imageName

Ścieżka do zawartości obrazka. Może to być zarówno ścieżka lokalna (na przykład c:\obrazy\foto1.jpg) jak i plik w sieci Web (na przykład http://www.mojserwer.pl/obraz01.jpg)

x

Współrzędna x (odcięta) lewej krawędzi obrazka.

y

Współrzędna y (rzędna) górnej krawędzi obrazka.

width

Żądana szerokość obrazka.

height

Żądana wysokość obrazka.

Returns

Nothing

DrawImage

GraphicsWindow.DrawImage(imageName, x, y)

Rysuje we wskazanym miejscu ekranu obraz pobrany z dysku lub sieci Web.

imageName

Ścieżka do zawartości obrazka. Może to być zarówno ścieżka lokalna (na przykład c:\obrazy\foto1.jpg) jak i plik w sieci Web (na przykład http://www.mojserwer.pl/obraz01.jpg)

x

Współrzędna x (odcięta) lewej krawędzi obrazka.

y

Współrzędna y (rzędna) górnej krawędzi obrazka.

Returns

Nothing

SetPixel

GraphicsWindow.SetPixel(x, y, color)

Rysuje we wskazanym miejscu ekranu punkt (piksel) o zadanym kolorze.

x

Współrzędna x (odcięta) punktu do narysowania.

y

Współrzędna y (rzędna) punktu do narysowania.

color

Kolor punktu, który ma być narysowany.

Returns

Nothing

GetPixel

GraphicsWindow.GetPixel(x, y)

Podaje kolor punktu (piksela) znajdującego się we wskazanym miejscu ekranu.

x

Współrzędna x (odcięta) punktu do sprawdzenia.

y

Współrzędna y (rzędna) punktu do sprawdzenia.

Returns

Kolor punktu (piksela).

GetRandomColor

GraphicsWindow.GetRandomColor()

Podaje pseudolosowy kolor.

Returns

Pseudolosowy kolor.

GetColorFromRGB

GraphicsWindow.GetColorFromRGB(red, green, blue)

Tworzy kolor powstały ze zmieszania odpowiednich ilości czerwonego, zielonego i niebieskiego.

red

Ilość czerwonego (0-255).

green

Ilość zielonego (0-255).

blue

Ilość niebieskiego (0-255).

Returns

Kolor, dający się zastosować na ekranie graficznym oraz do pisaków i pędzli.

Clear

GraphicsWindow.Clear()

Czyści okno graficzne.

Returns

Nothing

ShowMessage

GraphicsWindow.ShowMessage(text, title)

Wyświetla okienko z powiadomieniem.

text

Tekst do wyświetlenia w oknie powiadomienia.

title

Tytuł okna powiadomienia.

Returns

Nothing