File

Klasa File (plik) umożliwia odczyt i zapis danych na dysku. Używając takiego obiektu można zapisać plik, który pozostanie na dysku również po zamknięciu programu.

Properties

LastError

File.LastError

Pozwala na odczyt lub ustawienie komunikatu błędu dla ostatniej operacji na plikach. Komunikat ten może być użyteczny podczas szukania przyczyn błędów operacji.

Operations

ReadContents

File.ReadContents(filePath)

Otwiera plik i wczytuje całą jego zawartość. Operacja jest szybka dla małych plików i powolna dla dużych. Dla plików powyżej 10MB spowolnienie jest wyraźnie zauważalne.

filePath

Pełna ścieżka do odczytywanego pliku. Przykładem pełnej ścieżki jest c:\temp\dane.txt.

Returns

Cała zawartość pliku.

WriteContents

File.WriteContents(filePath, contents)

Otwiera plik i zapisuje do niego wskazaną zawartość, zastępując wszystko, co było wcześniej zapisane w tym pliku.

filePath

Pełna ścieżka do zapisywanego pliku. Przykładem pełnej ścieżki jest c:\temp\dane.txt.

contents

Zawartość do zapisania we wskazanym pliku.

Returns

"SUCCESS" (sukces) jeżeli operacja przebiegła pomyślnie. "FAILED" (porażka) jeżeli operacja się nie powiodła.

ReadLine

File.ReadLine(filePath, lineNumber)

Otwiera plik i wczytuje z niego linię o zadanym numerze.

filePath

Pełna ścieżka do odczytywanego pliku. Przykładem pełnej ścieżki jest c:\temp\dane.txt.

lineNumber

Numer linii do wczytania z pliku.

Returns

Tekst z zadanej linii w danym pliku.

WriteLine

File.WriteLine(filePath, lineNumber, contents)

Otwiera plik i w linii o podanym numerze zapisuje zadaną treść. Operacja zastępuje całą zawartość istniejącej wcześniej w pliku linii.

filePath

Pełna ścieżka do modyfikowanego pliku. Przykładem pełnej ścieżki jest c:\temp\dane.txt.

lineNumber

Numer linii, w której ma zostać zapisany tekst.

contents

Treść do zapisania w zadanej linii pliku.

Returns

"SUCCESS" (sukces) jeżeli operacja przebiegła pomyślnie. "FAILED" (porażka) jeżeli operacja się nie powiodła.

InsertLine

File.InsertLine(filePath, lineNumber, contents)

Otwiera plik i wstawia do niego nową linię we wskazanym miejscu. Operacja nie nadpisuje linii o wskazanym numerze.

filePath

Pełna ścieżka do modyfikowanego pliku. Przykładem pełnej ścieżki jest c:\temp\dane.txt.

lineNumber

Numer linii tekstu, w którą ma być wstawiona nowa zawartość.

contents

Treść do zapisania w zadanej linii pliku.

Returns

"SUCCESS" (sukces) jeżeli operacja przebiegła pomyślnie. "FAILED" (porażka) jeżeli operacja się nie powiodła.

AppendContents

File.AppendContents(filePath, contents)

Otwiera plik i na jego końcu dodaje nową linię.

filePath

Pełna ścieżka do modyfikowanego pliku. Przykładem pełnej ścieżki jest c:\temp\dane.txt.

contents

Zawartość do dodania na końcu pliku.

Returns

"SUCCESS" (sukces) jeżeli operacja przebiegła pomyślnie. "FAILED" (porażka) jeżeli operacja się nie powiodła.

CopyFile

File.CopyFile(sourceFilePath, destinationFilePath)

Kopiuje podany plik we wskazane miejsce. Jeżeli w docelowym miejscu nie ma jeszcze takiego pliku, to zostanie podjeta próba jego utworzenia. Istniejący w docelowym miejscu plik zostanie nadpisany. Aby uniknąć przypadkowego nadpisania, warto przed wykonaniem tej operacji sprawdzić czy docelowy plik już istnieje.

sourceFilePath

Pełna ścieżka do pliku, który ma zostać skopiowany.

destinationFilePath

Miejsce docelowe, w które plik ma zostać skopiowany.

Returns

"SUCCESS" (sukces) jeżeli operacja przebiegła pomyślnie. "FAILED" (porażka) jeżeli operacja się nie powiodła.

DeleteFile

File.DeleteFile(filePath)

Nieodwracalnie usuwa wskazany plik.

filePath

Pełna ścieżka do pliku, który ma zostać usunięty. Przykładem pełnej ścieżki jest c:\temp\dane.txt.

Returns

"SUCCESS" (sukces) jeżeli operacja przebiegła pomyślnie. "FAILED" (porażka) jeżeli operacja się nie powiodła.

CreateDirectory

File.CreateDirectory(directoryPath)

Tworzy wskazany folder.

directoryPath

Pełna ścieżka do folderu, który ma zostać utworzony.

Returns

"SUCCESS" (sukces) jeżeli operacja przebiegła pomyślnie. "FAILED" (porażka) jeżeli operacja się nie powiodła.

DeleteDirectory

File.DeleteDirectory(directoryPath)

Nieodwracalnie usuwa wskazany folder.

directoryPath

Pełna ścieżka do folderu, który ma zostać usunięty.

Returns

"SUCCESS" (sukces) jeżeli operacja przebiegła pomyślnie. "FAILED" (porażka) jeżeli operacja się nie powiodła.

GetFiles

File.GetFiles(directoryPath)

Pobiera listę plików z zadanego folderu i zwraca wynik w postaci tablicy.

directoryPath

Folder, z którego należy odczytać listę plików.

Returns

Tablica zawierająca listę plików jeżeli operacja przebiegła pomyślnie. "FAILED" (porażka) jeżeli operacja się nie powiodła.

GetDirectories

File.GetDirectories(directoryPath)

Pobiera listę folderów z zadanego folderu i zwraca wynik w postaci tablicy.

directoryPath

Folder, z którego należy odczytać listę folderów.

Returns

Tablica zawierająca listę folderów jeżeli operacja przebiegła pomyślnie. "FAILED" (porażka) jeżeli operacja się nie powiodła.

GetTemporaryFilePath

File.GetTemporaryFilePath()

Tworzy nowy plik tymczasowy w katalogu temp i zwraca jego pełną ścieżkę.

Returns

Pełna ścieżka do pliku tymczasowego.

GetSettingsFilePath

File.GetSettingsFilePath()

Podaje pełną ścieżkę do pliku z ustawieniami. Nazwa takiego pliku tworzona jest na podstawie nazwy programu i znajduje się w tym samym folderze.

Returns

Pełna ścieżka do pliku z ustawieniami programu.