Controls

Obiekt Controls (formanty) umożliwia pracę z przyciskami, polami tekstowymi itp.

Properties

LastClickedButton (This property is read-only.)

Controls.LastClickedButton

Podaje, który przycisk został ostatnio naciśnięty.

LastTypedTextBox (This property is read-only.)

Controls.LastTypedTextBox

Podaje, w którym polu tekstowym ostatnio coś napisano.

Events

ButtonClicked

Controls.ButtonClicked

Zgłasza zdarzenie gdy użytkownik naciśnie którykolwiek przycisk.

TextTyped

Controls.TextTyped

Zgłasza zdarzenie, gdy użytkownik zmieni treść któregokolwiek pola tekstowego.

Operations

AddButton

Controls.AddButton(caption, left, top)

Dodaje przycisk w zadanym miejscu okna graficznego.

caption

Napis na przycisku.

left

Współrzędna x (odcięta) lewej krawędzi przycisku.

top

Współrzędna y (rzędna) górnej krawędzi przycisku.

Returns

Przycisk, który został dodany do okna graficznego.

GetButtonCaption

Controls.GetButtonCaption(buttonName)

Podaje aktualną treść napisu na wskazanym przycisku.

buttonName

Przycisk, którego napis ma zostać sprawdzony.

Returns

Aktualny napis na przycisku.

SetButtonCaption

Controls.SetButtonCaption(buttonName, caption)

Ustawia nowy napis na wskazanym przycisku.

buttonName

Przycisk, którego napis ma zostać ustawiony.

caption

Nowy napis do umieszczenia na przycisku.

Returns

Nothing

AddTextBox

Controls.AddTextBox(left, top)

Dodaje pole tekstowe we wskazanym miejscu okna graficznego.

left

Współrzędna x (odcięta) lewej krawędzi pola tekstowego.

top

Współrzędna y (rzędna) górnej krawędzi pola tekstowego.

Returns

Pole tekstowe, które zostało dodane do okna graficznego.

AddMultiLineTextBox

Controls.AddMultiLineTextBox(left, top)

Dodaje wieloliniowe pole tekstowe we wskazanym miejscu okna graficznego.

left

Współrzędna x (odcięta) lewej krawędzi pola tekstowego.

top

Współrzędna y (rzędna) górnej krawędzi pola tekstowego.

Returns

Pole tekstowe, które zostało dodane do okna graficznego.

GetTextBoxText

Controls.GetTextBoxText(textBoxName)

Podaje bieżącą zawartość pola tekstowego.

textBoxName

Nazwa pola tekstowego, którego zawartość ma zostać sprawdzona.

Returns

Zawartość pola tekstowego.

SetTextBoxText

Controls.SetTextBoxText(textBoxName, text)

Ustawia zadaną zawartość w polu tekstowym.

textBoxName

Nazwa pola tekstowego, którego zawartość ma zostać ustawiona.

text

Nowa zawartość do umieszczenia w polu tekstowym.

Returns

Nothing

Remove

Controls.Remove(controlName)

Usuwa formant (przycisk lub pole tekstowe) z okna graficznego.

controlName

Nazwa formantu, który ma zostać usunięty.

Returns

Nothing

Move

Controls.Move(control, x, y)

Przenosi formant na nowe miejsce.

control

Nazwa formantu, który ma zostać przeniesiony.

x

Współrzędna x (odcięta) nowego miejsca.

y

Współrzędna y (rzędna) nowego miejsca.

Returns

Nothing

SetSize

Controls.SetSize(control, width, height)

Ustawia rozmiar wskazanego formantu.

control

Nazwa formantu, którego rozmiar ma zostać ustawiony.

width

Szerokość formantu.

height

Wysokość formantu.

Returns

Nothing

HideControl

Controls.HideControl(controlName)

Ukrywa wskazany formant.

controlName

Nazwa formantu, który ma zostać ukryty.

Returns

Nothing

ShowControl

Controls.ShowControl(controlName)

Pokazuje na ekranie formant, który został wcześniej ukryty.

controlName

Nazwa formantu, który ma zostać pokazany.

Returns

Nothing