Array

Tablica (array) pozwala na przechowanie wielu wartości pod jedną nazwą. Wartości są dostępne przy pomocy indeksu.

Operations

ContainsIndex

Array.ContainsIndex(array, index)

Sprawdza czy dana tablica zawiera wskazany indeks. Operacja ta jest użyteczna zwłaszcza do sprawdzania czy tablica została już wypełniona danymi.

array

Nazwa tablicy do sprawdzenia.

index

Indeks do sprawdzenia.

Returns

"True" (prawda) lub "False" (fałsz) w zależności od tego czy dany indeks istnieje w tablicy.

ContainsValue

Array.ContainsValue(array, value)

Sprawdza czy dana tablica zawiera wskazaną wartość. Operacja ta jest użyteczna do sprawdzania czy określona wartość występuje w tablicy.

array

Nazwa tablicy do sprawdzenia.

value

Wartość do sprawdzenia.

Returns

"True" (prawda) lub "False" (fałsz) w zależności od tego czy dana wartość istnieje w tablicy.

GetAllIndices

Array.GetAllIndices(array)

Zwraca wszystkie indeksy tablicy jako nową tablicę.

array

Tablica, której indeksy mają zostać pobrane.

Returns

Tablica zawierająca indeksy zadanej tablicy. Indeksy nowej tablicy zaczynają się od 1.

GetItemCount

Array.GetItemCount(array)

Zwraca liczbę elementów wskazanej tablicy.

array

Nazwa tablicy, w której sprawdzana jest ilość elementów.

Returns

Ilość elementów we wskazanej tablicy.

IsArray

Array.IsArray(array)

Sprawdza czy dana zmienna jest tablicą.

array

Zmienna do sprawdzenia.

Returns

"True" (prawda) lub "False" (fałsz) w zależności od tego czy dana zmienna jest tablicą.

SetValue

Array.SetValue(arrayName, index, value)

Wpisuje podaną wartość w zadanej tablicy pod określonym indeksem.

arrayName

Nazwa tablicy.

index

Indeks.

value

Wartość do wpisania.

Returns

Nothing

GetValue

Array.GetValue(arrayName, index)

Odczytuje wartość umieszczoną w zadanej tablicy pod określonym indeksem.

arrayName

Nazwa tablicy.

index

Indeks.

Returns

Wartość z zadanej tablicy spod określonego indeksu.

RemoveValue

Array.RemoveValue(arrayName, index)

Usuwa z tablicy wartość o wskazanym indeksie.

arrayName

Nazwa tablicy.

index

Indeks wartości do usunięcia.

Returns

Nothing