Microsoft Small Basic

Program Listing: KNQ148
While "True"
TextWindow.WriteLine("Write your name!")
name = TextWindow.Read()
TextWindow.WriteLine("Hello " + name + "!")
EndWhile